MENU
Jesteś tutaj: Usługi prawne NAJWAŻNIEJSZE KONSEKWENCJE OGŁOSZENIA NIEWYPŁACALNOŚCI

NAJWAŻNIEJSZE KONSEKWENCJE OGŁOSZENIA NIEWYPŁACALNOŚCI

11:17, dnia 15 czerwiec 2022r.
Kategoria:Usługi prawne
1297
0

Ogłoszenie upadłości gospodarczej może mieć konsekwencje dla osoby, majątku, zobowiązań i dziedziczenia upadłego.

SKUTKI OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI DLA OSÓB UPADŁEGO

  • Syndyk jest zobowiązany do wskazania wszystkich składników majątku i udostępnienia ich.
  • Obowiązek wydania dokumentów dotyczących majątku, działalności i rachunków upadłego.
  • Obowiązek udzielania syndykowi lub sędziemu-komisarzowi wszelkich informacji dotyczących majątku.
  • W trakcie postępowania upadłościowego nie ma możliwości zarządzania majątkiem, który był wcześniej w posiadaniu upadłego.
  • Majątek upadłego jest wykorzystywany do zaspokojenia wierzycieli.
  • Likwidacja masy upadłościowej poprzez sprzedaż

Po ogłoszeniu upadłości przedsiębiorca może prowadzić działalność handlową pod nazwą swojej dawnej firmy z dopiskiem "w upadłości".

SKUTKI UJAWNIENIA UPADŁOŚCI DLA MAJĄTKU UPADŁEGO

Masa upadłościowa jest majątkiem upadłego i służy do zaspokojenia wierzycieli. Należności i spis inwentarza określają skład masy upadłościowej. Syndyk musi uwzględnić w spisie inwentarza prawa, objęte nim ruchomości i nieruchomości, a także środki zgromadzone w gotówce lub na rachunkach bankowych.

Po dacie ogłoszenia upadłości upadły nie może już zarządzać ani rozporządzać mieniem znajdującym się w masie upadłości. Sędzia-komisarz ustala zakres i czas korzystania z mienia masy upadłości przez upadłego lub jego bliskich krewnych, którzy w dniu ogłoszenia upadłości zamieszkiwali w mieszkaniu na terenie masy upadłości.

W skład masy upadłości wchodzi mienie, które nie podlega czynnościom prawnym związanym z ogłoszeniem upadłości.

Składniki masy upadłości nie mogą być obciążone hipoteką, zastawem, promesą rejestrową, zastawem skarbowym, hipoteką morską ani żadnymi innymi roszczeniami zabezpieczającymi, które nie powstały przed ogłoszeniem upadłości.

Syndyk przejmuje prawa upadłego w upadłości, w wyniku której następuje likwidacja majątku. Upadły zarządza majątkiem, a sąd sprawuje nad nim nadzór w przypadku ogłoszenia upadłości.

SKUTKI OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI DLA ZOBOWIĄZAŃ UPADŁEGO

W stosunku do masy upadłości nie są skuteczne postanowienia jakiejkolwiek umowy, której stroną jest upadły, a które uniemożliwiają lub utrudniają osiągnięcie celu postępowania upadłościowego.

Ogłoszenie upadłości spowoduje, że zobowiązania pieniężne upadłego staną się wymagalne i płatne. Zobowiązania niepieniężne zostaną przekształcone z dniem ogłoszenia upadłości w zobowiązania pieniężne i staną się wymagalne, nawet jeśli termin ich wykonania jeszcze nie nastąpił.

Jeżeli wzajemne zobowiązania wynikające z układu wzajemnego nie zostały wykonane w całości lub w części w dniu ogłoszenia upadłości, syndyk może, za zgodą sędziego-komisarza, wykonać zobowiązanie upadłego i żądać, aby każda ze stron spełniła wzajemne świadczenie.

SKUTKI OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI W ODNIESIENIU DO SPADKÓW NABYTYCH PRZEZ UPADŁEGO

Spadek przechodzi do masy upadłości, jeżeli jest to syndyk, który został powołany do spadku otwartego po dniu ogłoszenia upadłości. Syndyk nie może złożyć oświadczenia o przyjęciu spadku. Spadek zostanie uznany za przyjęty z dobrodziejstwem inwentarza. Wszelkie czynności zmierzające do zbycia spadku, w tym wszelkie umowy dotyczące zbycia spadku po ogłoszeniu upadłości, są nieważne.

WPŁYW OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI NA STOSUNKI MAJĄTKOWE W MAŁŻEŃSTWIE UPADŁEGO

Po ogłoszeniu upadłości jednego z małżonków może dojść do rozdzielności majątkowej między małżonkami. Jeśli małżonkowie pozostawali w ustroju wspólności majątkowej, majątek wspólny przechodzi do masy upadłości. Jego podział jest zabroniony.

Mając na uwadze, że małżonek upadłego może dochodzić wierzytelności z tytułu udziału w majątku wspólnym w postępowaniu upadłościowym, małżonek ten musi zgłosić wierzytelność sędziemu-komisarzowi.

Postępowanie upadłościowe firmy powinno być prowadzone profesjonalnie i z należytą starannością. Nasz specjalista poprowadzi Cię na drodze do oddłużenia. Przeanalizujemy Twoją sytuację i zaproponujemy najlepsze dla Ciebie rozwiązanie. Zachęcamy do kontaktu z nami.

Co nowego będzie na tiktoku? 12:35, dnia 10 czerwiec 2022r.
Co to MSM siarka organiczna? 14:41, dnia 20 czerwiec 2022r.

Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Napisz komentarz

Imię:*
Email:*
Komentarz:*